Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Görög Zsófia: Önkéntes Nyugdíjasok Egyetemei, a U3A működése

2011.03.04

A U3A olyan önsegélyező szervezet, amely a már nem teljes foglalkoztatottságú, Egyesült Királyságban élő idősek oktatásával és foglalkoztatásával foglalkozik. Anglia különböző részein megfelelő kirendeltségeik látják el ezt a feladatot helyi szinten. A helyi U3A-eken belül a tanulók aktuális érdeklődésük szerint kisebb csoportokba tömörülnek, a tanulás megszervezése során elsősorban tagjaik ismereteire és tapasztalataira támaszkodnak. A U3A önkéntes alapon szerveződik, tagja bárki lehet, aki idős korában tanulni kíván, vagy csak szabadidejét hasznosan szeretné eltölteni és az éves tagdíjat megfizeti. A tagok több mint 300 különböző tantárgy, tanulói csoport közül választhatnak a művészetek, zene, történelem, tudományok, filozófia, számítástechnika területéről, vagy akár kézműves foglalkozáson, egyszerű sétán is részt vehetnek kellemes környezetben, társaságban. Amellett, hogy közösségekben tanulnak és választanak, lehetőségük van online kurzusok elvégzésére is, így azok sem maradnak ki a tanulási lehetőségekből, akik ágyhoz vagy helyhez kötöttek, vagy akiknek nincs közvetlen lakókörnyezetükben éppen működő helyi U3A központ.

Egy-egy helyi U3A létszáma nagyon változó lehet a 12 tagtól a 3000 tagig; természetesen ez függ a város, körzet nagyságától, az ottani idősek érdeklődésétől, tudásvágyától, bátorságától, elszántságától is.

A U3A együttműködik az ún. Third Age Trust nevű szervezettel, ami szintén egy bejegyzett jótékonysági szervezet és a U3A nemzeti támogatói és tanácsadói testülete. Ez a szervezet erősíti a helyi U3A-eket munkájuknak oktatási és adminisztratív segítséget nyújtva. A Third Age Trust-ot a Nemzeti Végrehajtó Bizottság irányítja, amelynek az Egyesült Királyságon belül elnöke, tisztségviselői és kirendelt képviselői vannak. A szervezetet éves tagdíjak és projekttámogatások tartják fenn. A U3A-eknek azért van szükségük a Third Age Trust-ra, hogy a kölcsönös támogatás révén egymást erősítsék és hivatalos keretet kapjanak tőle.  A U3A-ek önkormányzással működnek, saját célkitűzésekkel, alapelvekkel és szabályokkal. A Third Age Trust a tagság ellenében használhatja nevüket és logójukat, ami védi, de egyben kötelezi is őket a U3A szabályainak betartására. Fogalmazhatunk úgy, hogy a két szervezet együttműködése egy jó szimbiózis, amelyben mindkét fél támogatja és erősíti a másik fél munkáját.

 

A University of the Third Age története

A U3A törekvések Franciaországból indultak 1972-ben Toulouse-ban, egy nyári egyetemen, melyet elsősorban nyugdíjas korú embereknek szerveztek, később Université du Troisième Age néven emlegették. Ezt gyorsan követte több ilyen típusú megmozdulás a Toulouse környéki városokban. Ezek a foglalkozások elsősorban egyetemek közreműködésével és vezetésével jöttek létre. Ezt követően 1980-ban megalakult a határokon átívelő, nemzeteket összekötő International Association of Universitiés of the Third Age nevű intézmény. 1978-ban vették fel a kapcsolatot az Egyesült Királysággal, ahol a következő három-négy éven belül kiépült a U3A rendszere.

A U3A a tradicionális akadémikus keretek közül először az angol alapítók jóvoltából lépett ki. Peter Laslett, Eric Midwinter és Michael Young gondolata volt, hogy lokális U3A-eket bárhol kialakíthatnak az országban, ahol erre vállalkozó és érdeklődő embereket találnak.

Ezzel a felvetéssel született meg a U3A önfenntartó, önsegélyező formája.

1981-ben Peter Laslett találkozót szervezett Cambridge-ben, ahol a U3A Angliába való meghonosítása volt a fő téma; ezt követette Eric Midwinter workshopja, ahol bárki megjelenhetett és véleményt nyilváníthatott, aki érintve érezte magát a témában.

A Nuffield Alapítvány segítségével egyrészt anyagi támogatáshoz jutottak, másrészt közös döntés alapján Cambidge-ben egy nyilvános közösségi találkozót szerveztek, ami nagyon nagy sikert aratott. A BBC rádiója interjút készített az eseményről, a fogadtatás egyértelmű siker lett. 1982 márciusában kísérleti jellegű iskola nyílt, amit számos már ilyen típusú intézmény követett. 1983 októberére az ország számos pontján megjelentek a U3A helyi képviseletei, amelyek mind bejegyeztettek a nemzetközi testület tagjai közé egy nemzetközi konferencia keretében.

 

A University of the Third Age célkitűzései és alapelve   

Mottójuk: A tanulás öröm, lelkesedésből végzendő feladat, ezért ennek az iskolának sem akkreditált képzései, sem hivatalos értékelései nincsenek, az itt tanulók nem kapnak érdemjegyeket, vagy értékelőlapokat munkájukról. Közös feladatuknak tekintik az előrehaladást és a kölcsönös bizalom jegyében munkálkodnak.

Az egyetem elnevezés értelmét és célját a következőképpen adják meg: „original sense of people coming together to share and pursue learning”. Számukra tehát, nem mint a hivatalos közoktatási forma, hanem mint a tanulni kívánó emberek közössége jelenik meg a kifejezés. Tagjaik önkéntesek, akik vállalják, hogy közösségük, „iskolájuk” fenntartása saját erőfeszítéseik függvénye is.

Alap- és vezérelveik, céljaik:

 

·         Az idősek ösztönzése annak érdekében, hogy értékesnek tartsák munkájukat, megosszák egymással tudásukat, tapasztalataikat, fel tudják használni készségeiket és képességeiket tudásuk gyarapítására és egymás segítésére.

o       Olyan tanulási tevékenységeket kínálnak, amelyek közül bárki talál számára megfelelőt mind oktatási, mind kulturális, szabadidős vagy szociális téren.

o       Igyekeznek minél több támogatást gyűjteni az éves tagságon és a Third Age Trust nemzeti támogatásain, projekttámogatásokon kívül is, ezért keresik a kapcsolatot további külső szervezetekkel.

o       Az új technológiákat fontosnak tartják, ezért megpróbálják minél előbb beiktatni őket az oktatási folyamatokba.

·         Megmutatni az idősek számára is, hogy a lifelong learning szórakoztató, hasznos elfoglaltság és az újonnan elsajátított ismeretek új távlatokat nyitnak meg mindenki számára.

o       A tanulási tevékenységet örömnek tekintik, mind a tanulók, mind a tanárok a U3A szerves tagjainak érzik magukat, egymást tanítják, a konstruktivizmus jegyében. A tanár is tanul, és a tanuló is tanít.

o       Saját maguk választják ki, hogy mit és hogyan szeretnének tanulni, így kevesebb esélyük van arra, hogy csalódjanak, de bármikor tetszés szerint válthatnak, ha tanulási kedvük más irányba fordul.

·         Annak a tapasztalatnak megünneplése, hogy az idős emberek ugyanolyan hasznosak a társadalom számára, mint a fiatalabbak.

·         Célkitűzésük megmutatni, hogy a U3A minden Egyesült Királyságban élő idős embernek nyújthat hasznos elfoglaltságot, és elérni, hogy minden részvételre kívánkozó idős számára hozzáférhetővé váljon.

·         Országuk minden részén U3A-ek létrehozása és a már meglévő szervezetekkel konstruktív együttműködés kialakítása.

·         Legtöbb esetben a tanulók maguk vállalják a U3A fennmaradásához szükséges sokrétű feladatokat, legyen szó akár adminisztrációról, akár oktatásról. Nem sok esetben alkalmaznak megfelelően képzett szakembereket, olyan esetekben csak, amikor a tanulandó anyaghoz különleges szakértelem szükségeltetik.

·         Támogatást csak olyan szervezetektől fogadnak el, akiknek működéspolitikája egybevág az általuk és a Third Age Trust által vallott nézetekhez.

·         Kapcsolatot tartanak fenn országos oktatási szervezetekkel, segítenek megfogalmazni a lifelong learning alapvetéseit és gyakorlati példáikkal folyamatosan utat mutatnak az élethosszig tartó tanulás gondolatának folyamatos fejlődéséhez.

·         Együttműködnek különböző galériákkal, művészeti intézményekkel, ahol diákjaik tanulhatnak, kutatásokat végezhetnek és gyakorlati feladatokat hajthatnak végre.

·          A tagok részt vesznek különböző találkozókon is, ahol megoszthatják tapasztalataikat az ország más részein működő, vagy más keretek között működő, élethosszig tartó tanulással foglalkozó intézményekkel is. A 2009. évben a U3A tagjai közül többen részt vettek egy ehhez hasonló fesztiválon, melynek keretén belül másokkal együttműködve új programokat dolgoztak ki, megosztották egymással tapasztalataikat.

 

The Learning Expo, The Learning Revolution Festival 2009

Ennek a találkozónak a keretein belül rendkívül sok U3A fejlesztés és rendezvény került szóba, került megszervezésre. A fesztivált ugyan a 2009. évben szervezték, de a tevékenységek és a tervek a 2010. évre is továbbnyúlnak. Általában a helyi szintű U3A-ekkel foglalkoznak. Pl. 2009-ben Bath-ban rendezvénysorozatot rendeztek annak érdekében, hogy az ottani idősek számára népszerűsítsék a U3A kínálta lehetőségeket. Northampton-ban megrendezték az Idősek Nemzetközi Napját, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy tudatosítsák a társadalom minden tagjával (nem csak az idősekkel) azt, hogy az időseknek ugyanolyan joguk és kötelességük a társadalom hasznos tagjaként munkálkodni, mint a fiataloknak, és felhívták rá a figyelmet, hogy erre egyre több lehetőségük is van.

A szervezet egyik legnagyobb erőssége abban rejlik, hogy energiáik jó részét a tagok segítségével –akik magukénak érzik annyira a szervezetet, hogy kiálljanak érte– arra fordítják, hogy tevékenységeiket, iskolájukat népszerűsítsék. Így hívják fel magukra a figyelmet, így keresnek új tagokat, így győzik meg az időseket arról, hogy érdemes csatlakozni hozzájuk és így tudatosítják a társadalom minden tagjában a lifelong learning térnyerését és az idősebb korosztályok hasznosságát. Ennek egyik fontos példája a 2010. márciusában szervezett Liphook-i nyílt nap, ahol a különböző érdekcsoportok akár demonstrációval is képviseltették magukat és hívták fel a figyelmet a U3A nyújtotta lehetőségekre. 

Sok helyen (pl. Elmbridge-ben és a Harwich félszigeten) a helyi közösségek tudatosságának növeléséért emelték fel szavukat tüntetésekkel. Tehát a U3A tulajdonképpen nemcsak mint oktatási szervezet, hanem mint a civil szervezeteket és a szubszidiaritás elvét képviselő emberek közössége is működik az Egyesült Királyságban. Nagy hangsúlyt fektetnek a nyilvánosság elvének megvalósulására is, ezzel hangsúlyozva, hogy a civil szervezeteknek igenis nagy szavuk van a helyi önkormányzatok döntésinek befolyásolásában. Érdekesség, hogy tevékenységeik nagyobb részét ez a két fő gondolat hatja át. A tudatosság növelése a lakóközösségekben és kisebb térségekben, valamint saját tevékenységük népszerűsítése.

 

A University of the Third Age más országokban 

Franciaországban a mai napig létező Université de Troisieme Age mellett egyéb hasonlóan működő, de egyedi iskolák is működnek. Pl. Université Temps Libre (A szabadidő egyeteme). Különbség például, hogy a franciaországi iskolák állami támogatással működnek, míg az angliai U3A teljes mértékben önkéntes alapon és pályázatok segítségével szerveződik, nem állami támogatással.

De a franciaországi gyakorlat mellett egyre több külföldi jelent meg az 1990-es évek során. Svájban pl. létrejött a Schweizerische Vereinigung der Senioren-Universitäten nevű egyesülés, ami az idősek tanulásáért működő szervezeteket összefogja. Célkitűzéseikben nagyon hasonlóak az angliai U3a-ekhez, leginkább abban különböznek, hogy mind Franciaországban, mind Svájcban erősebb intézményes keretek közé szorítják, de mindenütt egyetértenek abban, hogy ezek a szeniorok kedvtelésből tanulnak és a számonkérés csak elijesztené őket, megölné tudásvágyukat ezért a legtöbb oldal honlapján feltüntetik, hogy nincsenek kötelező teljesítési követeléseik a hallgatókkal szemben. Található még nagyobb U3A központ pl. Genfben és Liege-ben is.  

 

Reflexiók      

Véleményem szerint a U3A sokféle lehetőséget kínál az ő példáját követni akaró közép- és kelet-európai országok részére, mivel több országban nem állami támogatás segítségével szerveződik. Magyarország esetében nem csak az a probléma, hogy az állam nem tart lépést a nyugat-európai országok oktatási politikájával, hanem az általános gondolkodásban sem jelenik meg sem a hátrányos helyzetűek, sem a nyugdíjas korúak foglalkoztatásának nem állami szervezésű igénye, ill. ha megjelenik, olyan kisebb civil kezdeményezések formájában, melyek valamilyen oknál fogva nem tudják felhívni magukra a megfelelő mértékű figyelmet. Ennek nyilván anyagi okai is vannak, mivel a reklámozás és figyelemfelkeltés sem működik egyedül önkéntes alapon.

A helyi kezdeményezések mindig egészségesebb és őszintébb színezetet adnak egy projektnek, ugyanakkor nem elég erősek ahhoz, hogy a közhangulatban, ami nem elszánt és lelkes, és nem közösségorientált, olyan változást eszközöljenek ki, ami elegendő lenne egy ilyen nagyszabású szerveződés létrehozásához. Ugyan az államilag, vagy központilag indított törekvések sokszor negatív visszhanggal járnak a lakosság részéről, mégis inkább ez a mód lehetne Magyarország számára az, ami az idősek foglalkoztatását vállaira vehetné. Elsősorban az egyetemek képesek arra, hogy az ehhez szükséges ember-mennyiséget megszólítsák és megmozgassák. Tehát tulajdonképpen a mi feladatunk tenni azért, hogy elöregedő társadalmunkban a 70-80 év körüliek is találhassanak számukra megfelelő képzési helyszíneket és foglalkozásokat.

 

Felhasznált irodalom:

-          http://thelearningrevolution.ning.com/

-          http://www.u3a.org.uk/

-          http://schoolofeverything.com/

-          http://www.uni3.ch/

-          http://www.qype.fr/place/545168-Universite-Temps-Libre-Et-Troisieme-Age-De-Bretagne-Rennes

 


 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.